Wydarzenia

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Bezpieczna droga do szkoły oraz ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii i przepisów z tym związanych oraz Podsumowanie działań przeciwpowodziowych prowadzonych przez służby i PCZK podczas obfitych opadów deszczu w dniach 18 lipca i 5 sierpnia br. - to tematy omówione 30. sierpnia w starostwie myślenickim na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

Rozpoczął się nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. To już XI edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja małopolskiego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach (o tym szerzej w załączonej broszurze).

Dzięki Partnerom Strategicznym : Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Firmie UBS oraz Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu, pula nagród w Konkursie wynosi w tym roku ponad 40 000 zł.

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzaną ewaluacją zewnętrzną Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem  i Gościbią” zwraca się do mieszkańców obszaru LGD z prośbą o uzupełnienie krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1ka-Vb9Q70TU8JxQjJwFCkbfP53wxDJPFB5pHuQ8614w/edit?usp=sharingLINK

Ankieta pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD „MDiG” oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Lokalna Grupa Działania ,,Między Dalinem i Gościbią”

Obrady  XXXVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego, która odbyła się 26 sierpnia br. w formie online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,
  • przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą: Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej", na które Powiat Myślenicki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000 zł).

 

Logo Zdrowa Rodzina

Kto może zostać zaszczepiony?

  • dzieci zameldowane na terenie Powiatu Myślenickiego
  • dzieci w wieku do 2 lat, w tym kończących w 2021 roku 2 lata, za wyjątkiem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka oraz uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie meteorologiczne.

Aktualne ostrzeżenie dla powiatu myślenickiego:

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Intensywne opady deszczu
stopień: 2/zmiana
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm.
Uwagi: zmiana dotyczy podniesienia stopnia Ostrzeżenia.
Ważność:
Od: 2021-08-24 godz. 07.24
Do: 2021-08-24 godz. 17.00
synoptyk IMGW-PIB: Małgorzata Koper
Czas wydania: 2021-08-24 godz. 07:24

Więcej informacji na stronie IMGW-PIB: https://www.imgw.pl/node/1

23 sierpnia w myślenickim starostwie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Seniorów uczestniczących w  konkursie ,,Mój eko-ogród” przeprowadzonym w ramach realizacji zadania pn. ,,EKO - SENIOR”.

Nagrody dla Seniorów wręczyli starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas w obecności Pani Barbary Piwowarskiej Prezesa Myślenickiego Klubu Seniora.

Zadanie publiczne pn. ,,EKO - SENIOR” zostało wsparte dotacją z budżetu Powiatu Myślenickiego w kwocie 2940 złotych w trybie małych grantów.

Celem realizowanego zadania ,,EKO - SENIOR” jest aktywizacja seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu ochrony  środowiska.

W ramach zadania realizowanego przez Myślenicki Klub Seniora przeprowadzono dla Seniorów również warsztaty edukacyjne z zakresu oszczędności wody, energii elektrycznej oraz segregacji śmieci, wykład ekologiczny dotyczący zmian klimatycznych, gospodarki odpadami, emisji gazów cieplarnianych. Seniorzy uczestniczący w projekcie odwiedzili również Krynicę - Zdrój w ramach wyjazdu edukacyjno - integracyjnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób:
  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stale i w sposób ciągły współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej tj. placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla dzieci i młodzieży
  • bezpośrednio i na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  • świadczona przez osoby praca ma charakter wychowawczy, terapeutyczny, socjalizacyjny lub rehabilitacyjny lub dotyczy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • posiadających zgodę oraz rekomendację od pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej
  • deklarujących sporządzenie raportu po zakończeniu mobilności oraz przeprowadzenie dla współpracowników spotkania informacyjnego celem przekazania zdobytej wiedzy podczas wyjazdu.
Uczestnictwo w projekcie  to możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacyjnej metody pracy indywidualnej i grupowej  w obszarze listy kluczowych kompetencji i wartości oraz tutoringu w pracy z dziećmi, młodzieżą osobami młodymi dotkniętymi wykluczeniem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Do pobrania:
Informacje o projekcie