Uchwała VI/40/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), oraz art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myślenickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu Myślenickiego może ustanawiać i przyznawać nagrody o charakterze finansowym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2.

Zarząd Powiatu Myślenickiego może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:

 1. związków lub stowarzyszeń sportowych;
 2. środowiska sportowego;
 3. jednostek samorządu terytorialnego;

 

§ 3.

Nagroda może być przyznana związanym z Ziemią Myślenicką:

 1. zawodnikom;
 2. trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ustawie o sporcie;

 

§ 4.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. dane osobowe kandydata do nagrody;
 2. nformacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana;
 3. uzasadnienie;

 

§ 5.
 1. O możliwości składania wniosków informuje wydział właściwy do spraw sportu co najmniej miesiąc przed przewidywanym terminem wręczenia nagród.
 2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
  1. złożenia po terminie;
  2. cofnięcia przez wnioskodawcę;
  3. rezygnacji kandydata;
  4. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie;
§ 6.

Wydział właściwy do spraw sportu rozpatruje wnioski pod względem formalnym.

§ 7.

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu przedstawia kandydatów do nagrody Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu.

§ 9.

Nagroda finansowa za dane osiągnięcie może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 10.

Nagrody finansowe wypłacane są ze środków Powiatu Myślenickiego, z działu Kultura Fizyczna i Sport.

§ 11.

Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

§ 12.

Wręczenie nagród odbywa się na uroczystym spotkaniu, a informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myślenickiego.

§ 14.

Traci moc Uchwała nr XXXVI/239/2009 Rady Powiatu w Myślenicach, z dnia 29 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich wysokości, (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku, nr 370 , poz. 2630 ).

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

Ustawa o sporcie daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego nagradzania zawodników oraz trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

W związku z licznymi sukcesami sportowców oraz trenerów wywodzących się z Ziemi Myślenickiej, promującymi powiat myślenicki na arenie krajowej i międzynarodowej, zasadnym jest określenie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich wysokości.