1. Właścicielem serwisu myslenicki.pl jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13.
  2. Wszelkie treści opublikowane w serwisie są chronione prawem autorskim. Administrator serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie zamieszczonych na stronach serwisu treści do użytku osobistego oraz w celach niekomercyjnych za podaniem źródła informacji.
  3. Treści zawarte w serwisie internetowym Starostwa mają charakter informacyjny. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, by prezentowane informacje, były aktualne, rzetelne i kompleksowe, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w pełnym zakresie bez konieczności powiadamiania użytkowników o dokonanych zmianach.
  4. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Administrator serwisu nie opowiada za skutki prawne wykorzystania treści opublikowanych w serwisie, w tym także za skutki korzystania z zewnętrznych witryn, do których odnośniki kierują ze stron serwisu.
  5. Administrator serwisu nie odpowiada za skutki czasowej lub stałej niedostępności stron serwisu.
  6. Serwis instaluje na urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies.
  7. Skargi, reklamacje odnośnie funkcjonowania serwisu można składać za pomocą poczty elektronicznej bądź korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.