Obrady  XXXVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego, która odbyła się 26 sierpnia br. w formie online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,
  • przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą: Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej", na które Powiat Myślenicki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000 zł).

 

W trakcie obrad dyrektor Adam Styczeń przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2021 roku.

W dalszej części sesji procedowane były uchwały dotyczące:

  • określenia zakresu zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 r.,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w Uchwale Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021,
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  • przyjęcia niektórych zdań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice na dofinansowanie prac restauratorskich obelisku upamiętniającego bitwę stoczoną 12 września 1944 r. przy Moście Glichowskim pomiędzy partyzantami AK a oddziałami niemieckimi.

Galeria: