Wydarzenia

Więcej informacji o licytacji na stronie - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Spotkanie informacyjne w starostwie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Z inicjatywy starosty myślenickiego Józefa Tomala w dniu 3. grudnia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie informacyjne dla samorządowców, burmistrzów i wójtów z Gmin z terenu powiatu myślenickiego dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

W spotkaniu oprócz włodarzy gmin uczestniczyli również: Władysław Kurowski Poseł na Sejm RP, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski - uczestniczący w spotkaniu w formie online, Ewa Gil Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. współpracy z JST, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas  i sekretarz Powiatu Mieczysław Kęsek.

Gości przybyłych na spotkanie powitał starosta myślenicki Józef Tomal.

Grafika dotycząca głosowania: Wybierz najciekawszą inicjatywę Małopolska Lokalnie

Tegoroczna edycja Małopolska Lokalnie dobiega końca. Teraz czas na ruch internautów – zagłosuj, wybierz najlepszą Twoim zdaniem inicjatywę lokalną. Głosowanie trwa do 06 grudnia do godziny 12.00. Każdego dnia można oddać 1 głos. Partnerem projektu jest Powiat Myślenicki.

Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 02 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie online.

Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się z Oświadczeniem Starosty Myślenickiego ws. odwołania Narodowego Biegu Stulecia "Od Bałtyku do Tatr" przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę, które dostępne jest w poniższych załącznikach.

Oświadczeniem Starosty Myślenickiego ws. odwołania Narodowego Biegu Stulecia

Załącznik 1 do Oświadczenia

plakat Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 8-14 listopada 2021 r.

Od 8 do 14 listopada samorząd województwa współorganizuje i koordynuje 12. edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Podobnie jak przed rokiem zbliżająca się edycja będzie w dużej mierze opierała się na formule on-line. Planowane są również wydarzenia stacjonarne. Niezależnie jednak od sposobu przekazu, nie zabraknie podczas tego święta przedsiębiorczości ciekawych wykładów, warsztatów czy indywidualnych konsultacji.

Herb powiatu myślenickiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr LV/403/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dn. 19.11.2010 r. nr 592 poz. 4627), Zarząd Powiatu Myślenickiego zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Od lewej: Józef Tomal starosta myślenicki i Rudolf Borusiewicz dyrektor biura Związku Powiatów Polskich podczas uroczystego wręczenia dyplomu i okolicznościowego adresu dla Powiatu Myślenickigo

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, obradującej 3. listopada, Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich wręczył na ręce starosty myślenickiego Józefa Tomala Dyplom i okolicznościowy adres dla Powiatu Myślenickiego - Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2020” za realizację inwestycji

„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”.

prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ostatnim czasie kontynuował bieżące remonty i modernizacje dróg powiatowych.

  • Gmina Dobczyce:

- trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonano odwodnienie, kanały technologiczne i umocnienia skarp narzutem oraz większość chodnika,