Wydarzenia

Plakat informujący o kwocie dofinansowania z UE otrzymanego przez Powiat Myślenicki na realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim”, zawierający znak Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 849 999,07 zł na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

- zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa

- zakup subskrypcji na urządzenia sieciowe i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,

- szkolenia dla pracowników podnoszące świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Dzięki realizacji zaplanowanych działań nastąpi wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim, w tym technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

Grupą docelową projektu są pracownicy i pracowniczki jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego objętych wsparciem poprzez udział w szkoleniach oraz zakupiony sprzęt, subskrypcje i oprogramowanie, a także społeczność lokalna poprzez świadczone usługi publiczne.

 

Wartość projektu: 904 254,00 zł

Kwota dofinansowania: 849 999,07 zł, w tym wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: UE: 705 499,02 zł.

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: Cyberbezpieczny Samorząd - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zestawienie znaków: programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plakat dofinansowano ze środków funduszu pracy
{Play}

Dofinansowanie wynosi: 26 600,00 zł                                                                                            

Całkowita wartość wynosi: 69 528,27 zł                                                                                                   

Data podpisania umowy: grudzień 2023

Czas realizacji projektu: do 31 grudnia 2023 r.

 

Opis projektu:

Powiat Myślenicki otrzymał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego tj. na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023r. dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatów w Organizacji i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w 2023 roku. 

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskują wsparcie w ramach Programu.

Program adresowany jest do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach Programu można było uzyskać środki na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.
Otwarcie oddziału wewnętrznego

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie  wyremontowanego Oddziału wewnętrznego wraz z intensywną opieką kardiologiczną myślenickiego szpitala, którego modernizacja rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku.

Oddział wewnętrzny należy do największych oddziałów w SPZOZ w Myślenicach (rocznie jest w nim leczonych średnio 1 500 pacjentów) więc jego modernizacja była dużym wyzwaniem logistycznym. Inwestycja obejmowała powierzchnię ponad 784 m2 , gdzie wykonano m.in. roboty rozbiórkowe: demontaż okien, podłóg, instalacji sanitarnej i elektrycznej; roboty budowlane: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi pożarowych, sufitów podwieszanych, posadzek, tynków; instalacje: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, elektryczne.

Całkowity koszt inwestycji to 7 068 400 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 200 000 zł, wkład Powiatu Myślenickiego: 678 543 zł, SPZOZ w Myślenicach: 189 857 zł.

To już kolejny oddział Myślenickiego szpitala , który został zmodernizowany. Niedawno spotkaliśmy się w tym budynku, aby dokonać otwarcia wyremontowanych oddziałów: Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Chirurgii Ogólnej. Cieszę się, że wciąż możemy poprawiać komfort oraz warunki leczenia w naszym szpitalu. Dzięki temu personel szpitala w doskonałych warunkach może pomagać chorym. Chcemy, aby szpital stał się wizytówką naszego regionu, świadczącą usługi na najwyższym poziomie. Ważnym warunkiem który to umożliwia, są spełniające wymogi sanitarne i przyjazne pacjentom oraz personelowi pomieszczenia. Na to mamy wpływ i od wielu lat Powiat Myślenicki wspiera szpital w tym zakresie. Z dumą i satysfakcją otwieramy dzisiaj kolejną, super nowoczesna inwestycję, w jednym z najbardziej potrzebnych i podstawowych oddziałów w powiatowym szpitalu, oddziale wewnętrznym.– powiedział podczas uroczystego otwarcia starosta Józef Tomal.

Wszystkie działania podejmujemy w trosce o mieszkańców naszego powiatu jak i o pacjentach spoza jego obszaru. Nasze działania są także dowodem perspektywicznego myślenia o stałym rozwoju placówki i chęci doskonalenia jej oferty leczniczej. – dodaje wiecestarosta Rafał Kudas

 

logo cyberbezpieczeństwo

Aktualne informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci

Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji :

 

Laureat Rankingu Powiatów 2021

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2021 przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Powiat Myślenicki zajął 9. miejsce w kategorii ,,powiat powyżej 120 tys. mieszkańców” i został wyróżniony tytułem Laureata Rankingu.

Powiat Myślenicki zajął też najwyższe miejsce w rankingu spośród powiatów z Małopolski. Kolejne powiaty z województwa małopolskiego objęte rankingiem zajęły : 13. miejsce Powiat Chrzanowski, 15. miejsce Powiat Krakowski.

W pierwszej dziesiątce najlepszych powiatów w kraju Powiat Myślenicki utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 roku.

To już dziesiąty z rzędu zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów przyznany naszemu Powiatowi.

Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu ZPP 2021 potwierdza przynależność Powiatu Myślenickiego do elitarnego grona liderów samorządów powiatowych  w Polsce.

 

Więcej informacji o licytacji na stronie - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Spotkanie informacyjne w starostwie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Z inicjatywy starosty myślenickiego Józefa Tomala w dniu 3. grudnia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie informacyjne dla samorządowców, burmistrzów i wójtów z Gmin z terenu powiatu myślenickiego dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

W spotkaniu oprócz włodarzy gmin uczestniczyli również: Władysław Kurowski Poseł na Sejm RP, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski - uczestniczący w spotkaniu w formie online, Ewa Gil Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. współpracy z JST, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas  i sekretarz Powiatu Mieczysław Kęsek.

Gości przybyłych na spotkanie powitał starosta myślenicki Józef Tomal.