Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2023

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu Myślenickiego w dniu 25 kwietnia 2024 r. przyjął uchwałą Nr 2148/2024 Raport o stanie Powiatu Myślenickiego za rok 2023 obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu celem przedłożenia Radzie Powiatu Myślenickiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 18 czerwca br. w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13, I piętro sala obrad. Program sesji zostanie przedstawiony na stronie internetowej Powiatu Myślenickiego.

Mieszkaniec Powiatu Myślenickiego, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego pisemne zgłoszenie, (załącznik 2) poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu (załącznik 3).

Zgłoszenie należy składać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport  o Stanie Powiatu za rok 2023.

Zgłoszenie prosimy składać do godziny 15.00 dnia 17 czerwca br. w Biurze Rady i Zarządu Powiatu, 32-400 Myślenice, ul Mikołaja Reja 13, I piętro, pokój nr 7.

Mieszkańcy będą zapraszani do głosu zgodnie z programem sesji według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców.

Mieszkaniec, który spełni wymogi uczestnictwa w debacie, zostanie telefonicznie zaproszony do udziału w sesji absolutoryjnej.


Myślenice, dnia 10 czerwca 2024 roku
Przewodniczący Rady
Tadeusz Żaba

Do pobrania:

Treść zaproszenia do debaty

 

1. – Uchwała Nr 2148/2024 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego za 2023 rok.

2. – Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2023.

3. – Formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Myślenickiego za rok 2023.

4. – Wzór zgłoszenia.