W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) informuję, iż od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zostały wydłużone do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Oznacza to, iż w przypadku nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski po dniu 01.03.2020 r. lub sprowadzenia po tej dacie pojazdu z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, termin w którym właściciel winien dokonać odpowiednio zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu albo zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy - wynosi 180 dni.