Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 31 maja przyjęła Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.

 

Podczas sesji radni rozpatrzyli Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018. Działania te, jak przypomniał Starosta Józef Tomal, wynikają ze zmiany Ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którą zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. W 2019 r. obowiązek ten jest realizowany po raz pierwszy.

Wcześniej Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 został przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Myślenickiego na posiedzeniu w dn. 15 maja 2019 r. Przyjęty Raport podano do powszechnej wiadomości mieszkańcom poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Radni, jak również mieszkańcy naszego powiatu, mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej starostwa myślenickiego.

- Raport jest dokumentem prezentującym dokonania samorządu powiatowego, działania poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Myślenicach i jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego. Przedstawia całokształt działań przeprowadzonych przez Zarząd Powiatu w roku 2018 na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatu Myślenickiego – podkreślił Starosta Józef Tomal .

Zawarte w Raporcie najważniejsze działania i zrealizowane zadania ilustrujące stan Powiatu Myślenickiego w roku 2018 , Starosta J. Tomal omówił na przykładzie prezentacji obejmujących min. obszary: ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, rynku pracy, bezpieczeństwa powiatu i infrastruktury drogowej.

Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 - Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Myślenickiego wotum zaufania.

- Po raz pierwszy w historii jednostki samorządowej, jaką jest powiat, taki raport został przedstawiony na sesji Rady, która to Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi. Chciałbym podziękować Radzie za wotum zaufania - powiedział Starosta Józef Tomal.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Niżnik.

Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego. Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie i Komisję Rewizyjną Rady.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2018 rok oraz Komisji Rewizyjnej - Rada Powiatu Myślenickiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Myślenicki z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2018 rok.

Starosta Józef Tomal podziękował Radnym za głosowanie podkreślając, że zarówno opinia Komisji Rewizyjnej, opinia RIO, a także dane dotyczące rozwoju Powiatu Myślenickiego świadczą o prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu Myślenickiego i podejmowanych przez niego działań.

- Zarząd Powiatu prowadzi staranną i konsekwentną politykę finansową, dzięki której nasz Powiat jest w dobrej kondycji, systematycznie się rozwija w każdej dziedzinie. Ostatni rok, to rok kolejnych inwestycji w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i zdrowotnej. W myślenickim szpitalu został zmodernizowany oddział chirurgiczny i oddział zakaźny. Jestem przekonany, że w roku ubiegłym dobrze zrealizowaliśmy zamierzone cele i zadania, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa wydając nam pozytywną opinię – podsumował Starosta Józef Tomal.

Oprac.: WPSiFE

Galeria: Zarząd Powiatu Myślenickiego z absolutorium i wotum zaufania