W dniu 14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach miało miejsce pierwsze spotkanie Starosty Myślenickiego Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu myślenickiego - po wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

W spotkaniu udział wzięli także Wicestarosta Myślenicki Andrzej Pułka oraz Członek Zarządu Powiatu Rafał Kudas. Uczestniczyli w nim wszyscy burmistrzowie i wójtowie 9. gmin powiatu myślenickiego: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, Wójt Gminy Raciechowice Wacław Żarski, Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala, Wójt Gminy Tokarnia Marek Kluska, Wójt Gminy Wiśniowa Bogumił Pawlak.

 

Po wyborach samorządowych nastąpiły zmiany na niektórych stanowiskach, tak więc włodarze powiatu i gmin mieli okazję poznać się wzajemnie oraz omówić bieżące tematy z zakresu współpracy samorządów szczebla gminnego i powiatowego.

Wszystkich zebranych powitał Starosta Myślenicki Józef Tomal - W poprzednich latach wypracowaliśmy zwyczaj wspólnego omawiania na forum wójtów i burmistrzów miast i gmin z terenu naszego powiatu istotnych tematów, które dotyczą nas wszystkich. Chciałbym kontynuować tę współpracę i odpowiednio do potrzeb organizować robocze spotkania z Państwem.

Spotkanie zdominowała tematyka dot. budowy i przebudowy chodników na drogach powiatu myślenickiego planowanych do realizacji w roku 2019 w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe. Starosta J. Tomal poinformował zebranych, iż w br. w budżecie Powiatu Myślenickiego zaplanowano kwotę 1,5 mln zł na inwestycje drogowe w ramach IS, a drugie 1,5 mln zł to łączna wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez gminy. W efekcie 3 mln zł - to pula środków, którymi będą mogły dysponować jednostki samorządu terytorialnego w Powiecie na inwestycje w ramach IS w 2019 r. , przy założeniu finansowania zadań po połowie z gmin i powiatu. Ustalono, iż do końca miesiąca kwietnia Gminy przekażą do Powiatu Myślenickiego propozycje wnioskowanych inwestycji w zakresie budowy chodników na swoim terenie, współfinansowanych przez Powiat. Kolejnym etapem współpracy samorządów będzie opracowanie czteroletniego (obejmującego lata 2020-2023) Programu budowy/przebudowy chodników w ramach Inicjatyw Samorządowych. Program w sposób kompleksowy obejmie realizację i finansowanie w okresie 4. lat budowy chodników. Będą to wspólne przedsięwzięcia Gmin i Powiatu Myślenickiego - podkreślił Starosta Józef Tomal.

Z kolei Dyrektor Jerzy Grabowski oraz Paweł Pulchny Inspektor ds. technicznych reprezentujący Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach przedstawili informacje związane z technicznymi i projektowymi wymogami w zakresie budowy i przebudowy chodników na drogach powiatu myślenickiego. Odnieśli się również do bieżących spraw związanych z rozwiązaniami komunikacyjnymi, infrastrukturą skrzyżowań i włączeń do ruchu oraz podniesieniem standardu oznakowania w infrastrukturze drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myślenicki to kolejny temat spotkania, który omówił Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach Jan Wójcik. Poinformował, iż zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, w roku szkolnym 2019/2020 łączna ilość oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki – wyniesie 67. Tym samym możliwości przyjęcia uczniów do klas pierwszych będą podobne jak w ubiegłym roku szkolnym, pomimo tzw. ,,podwójnego rocznika” w 2019 r.

Na zakończenie spotkania burmistrzowie i wójtowie przyjęli propozycję Starosty Józefa Tomala, by takie forum było kontynuowane w celu wymiany doświadczeń i określenia wspólnych działań na najbliższy czas. W toku dyskusji ustalono tematykę następnych cyklicznych spotkań starosty myślenickiego z włodarzami gmin naszego powiatu, co z pewnością zaowocuje sprawniejszą realizacją zadań publicznych w powiecie myślenickim w ramach współpracy jednostek samorządu terytorialnego.

Oprac: WPSiFE