Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) w zw. z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Starosta sprawuje w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ww. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kontrolę wykonywania przez te podmioty obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 2261) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Starosta Myślenicki w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Myślenickiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma obowiązek pozyskiwać od fundacji i stowarzyszeń informacje dotyczące przyjmowania lub dokonywania przez nie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

W związku z powyższym Starosta Powiatu Myślenickiego, zwraca się do fundacji i  stowarzyszeń o udzielenie pisemnych informacji (wg załączonego oświadczenia), czy:

  • Organizacja posiada osobowość prawną,
  • Organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  • Organizacja prowadzi działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, m.in. należy: 

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/stowarzyszenia oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90. (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji/stowarzyszenia (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub opiewających na wysokie kwoty, które nie są uzasadnione okolicznościami przeprowadzenia transakcji, lub przeprowadzanych w nietypowy sposób, lub wydających się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),

11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Wymieniony powyżej katalog obowiązków fundacji i stowarzyszeń obowiązanych ustawą nie jest pełny, dlatego konieczne jest zapoznanie się szczegółowo z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Instytucje obowiązane, które nie dopełnią obowiązków nałożonych przez w/w ustawę podlegają karom administracyjnym, pieniężnym, a także odpowiedzialności karnej.

 

Oświadczenie do pobrania: POBIERZ