Ankieta

Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner
w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień - październik 2021 r. prowadzi badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat (w tym młodzieży, przedsiębiorców sektora turystycznego i rzemiosła, ekspertów społecznych - przedstawicieli władz i instytucji publicznych) ogniskujące się na kwestiach:

1. tożsamości kulturowej mieszkańców Karpat, ich stosunku do tradycji, kultur lokalnych oraz sztuki ludowej i rzemiosła, a także wpływie karpackiego dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny i regionalny

2. postrzegania Karpat przez turystów odwiedzających społeczności, miejscowości i atrakcje turystyczne w polskiej i ukraińskiej części Karpat.

Wobec istotnych trudności wynikających z obniżającego się bezpieczeństwa epidemicznego powodowanego przez wirusa SARS COV-2 i rosnącego zagrożenia kolejną falą pandemii, badania w całości są przeprowadzane w formie zdalnej za pośrednictwem nowoczesnych rozwiązań informatycznych obejmują:

1.                 kwestionariusz wywiadu w wersji elektronicznej (CAWI, wersja polska oraz ukraińska), dystrybuowany wśród mieszkańców (w tym młodzieży) miejscowości położonych
w polskiej i w ukraińskiej części Karpat,

2.                 kwestionariusz wywiadu w wersji elektronicznej (CAWI, wersja polska oraz ukraińska) dystrybuowany wśród turystów odwiedzających i wypoczywających w polskiej
i w ukraińskiej części Karpat,

 

Szanowni Państwo,

W imieniu władz rektorskich Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu zwracam się z prośbą o zaangażowanie się w proces badań stanowiący integralny element projektu. Szczególnie zależy nam na Państwa pomocy w dotarciu do respondentów, którymi są mieszkańcy miejscowości położonych na obszarze Karpat. W grupie biorących w badaniach mieszkańców istotne znaczenie ma udział młodzieży w wieku do 24 roku życia. Oprócz badań adresowanych do mieszkańców miejscowości leżących w regionie karpackim chcemy również poznać opinie turystów odwiedzających i wypoczywających w Karpatach.

Upowszechnienie w środowiskach mieszkańców oraz wśród turystów informacji
o badaniach prowadzonych w ramach Projektu Rozeta oraz udostępnienie przesłanych przez PWSW w Przemyślu do Państwa lików do kwestionariuszy ankiet osobom zainteresowanym udziałem w nich przesądzi o uzyskanych przez uczelnię rezultatach. Linki do kwestionariuszy ankiet znajdują się poniżej. Będziemy Państwu wdzięczni za pomoc w udostępnieniu e-mailu, linku i listu turystom, którzy mogliby wziąć udział w naszych kwestionariuszach. Wypełnienie trwa zaledwie kilka minut a samo badanie jest anonimowe. Zbiorcze wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym. 

 

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. polski) - MIESZKAŃCY KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. polski) - TURYŚCI KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. ukraiński) – MIESZKAŃCY KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. ukraiński) – TURYŚCI KLIKNIJ TUTAJ

Szanowni Państwo,

Oprócz badań ankietowych przeprowadzanych z mieszkańcami i turystami będziemy również prowadzić badania jakościowe za pośrednictwem komunikatora internetowego
w postaci wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorców sektora turystycznego i rzemiosła oraz z ekspertami społecznymi reprezentującymi środowiska lokalne i wiodące instytucje sektora publicznego, w tym władze lokalne.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i realną pomoc w dotarciu do osób z interesujących nas środowisk, które mogłyby wziąć udział w wywiadach (FGI, czas trwania wywiadu ok. 90 min.). Zależy nam szczególnie na osobach reprezentujących lokalnych przedsiębiorców sektora turystycznego oraz rzemiosła, a także ekspertów społecznych, którymi są przedstawiciele władz lokalnych, a także liderzy i aktywiści lokalni z organizacji społecznych itp.). Osoby, które wyrażą zgodę na udział w wywiadzie grupowym otrzymają od Uczelni zaproszenie oraz link do spotkania. Będziemy wdzięczni za wskazanie od 1 do 5 osób, które spełniają warunki doboru próby badawczej, wyrażają zgodę na udział w wywiadzie grupowym za pośrednictwem komunikatora oraz udostępnienie Uczelni adresów e-mailowych do nich, co umożliwi nam przeprowadzenie wywiadów jeszcze w miesiącu wrześniu br. Bardzo zależy nam na czasie.

Badania, które PWSW w Przemyślu inicjuje są anonimowe, a uzyskane w ich trakcie wyniki posłużą jedynie celom naukowym i praktycznym i będą udostępniane wyłącznie w formie opracowań zbiorczych.

Z wyrazami szacunku,

Dr Sławomir Solecki

Prorektor PWSW w Przemyślu

ds. Rozwoju i Współpracy