Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od kilku lat nabór do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dostępnego na stronie malopolska.edu.com.pl.

Uczniowie 54 szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego, biorących udział w procesie rekrutacji, otrzymali loginy oraz hasła do swojego osobistego konta. Uczniowie spoza terenu powiatu sami zakładają konto oraz wprowadzają do systemu niezbędne do procesu rekrutacji  dane.

Do dnia 21 czerwca uczniowie będą wybierać szkoły i oddziały, do których chcą kandydować. Mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie 3 szkołach, w związku z czym powinni przemyśleć i ustalić kolejność oddziałów, do których chcieliby się dostać. Wybierając większą liczbę oddziałów, kandydaci  zwiększają swoją szansę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane. Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosek do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru, czyli tej w której jest oddział wybrany przez nich jako pierwszy. Mają na to czas do 21 czerwca do godz. 15:00.

W terminie od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15:00 kandydaci będą uzupełniać wnioski o kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia oraz technikum otrzymają w szkole, w terminie do dnia 26 lipca skierowanie na badania lekarskie. Badania te będą wykonywane, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach przy ul. Szpitalnej 2, w Poradni Medycyny Pracy.

W dniu 22 lipca, po zalogowaniu do systemu, kandydaci będą mogli sprawdzić, do której szkoły zostali zakwalifikowani.

Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. W terminie od 23 do 30 lipca do godz. 15:00. Należy przedłożyć w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone wcześniej, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Jeżeli z jakiegoś powodu kandydat nie będzie mógł przedłożyć zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego w terminie, konieczne będzie poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły do dnia 30 lipca do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu oraz dostarczenie dokumentu nie później niż do 24 września 2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca

W dniu 2 sierpnia do godz. 14:00 komisje rekrutacyjne pracujące w szkołach podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych.

W dniu 3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełaniająca. Do 5 sierpnia kandydaci będą mogli składać wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w dniu 16 sierpnia. Do 13 sierpnia szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą wydawać skierowania na badania lekarskie, po czym w terminie od 17 sierpnia do 20 sierpnia kandydaci będą potwierdzać wole przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.

W dniu 23 sierpnia zostaną podane do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Życzymy Wam powodzenia na egzaminie ósmoklasisty oraz trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną! Zapraszamy do szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki!

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 udziela
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.