- Cieszymy się z zadeklarowanej pomocy od samorządu wojewódzkiego.  Na opłacenie czekają wciąż wykonawcy, którzy pracowali w czasie akcji ratowniczej. Swoich środków nie mamy, rezerwę w całości wydaliśmy na działania związane z pandemią koronawirusa - powiedział starosta myślenicki Józef Tomal.

Pierwsze środki na usuwanie szkód powodziowych niebawem trafią do naszego samorządu. Na początku lipca Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego najbardziej poszkodowanych przez powódź. Powiat Myślenicki otrzyma z tej puli 150 tys. złotych, przeznaczonych na doraźne usuwanie szkód i odbudowę zniszczonych dróg i mostów. Środki te pomogą w sfinansowaniu części niezbędnych prac na najbardziej istotnych i zniszczonych odcinkach dróg powiatowych.

Szkody i straty spowodowane niedawną powodzią w infrastrukturze drogowej Powiatu Myślenickiego oszacowano na ok. 9 mln zł - obejmują 4 obiekty mostowe, 4 przepusty oraz łącznie ponad 2 km dróg powiatowych i głównie dotyczą terenów gmin Wiśniowa, Pcim, Lubień i Raciechowice.

Jeszcze w trakcie obowiązującego alarmu powodziowego, w przeciągu kilku dni, została przywrócona przejezdność dróg.

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy mostu w Gruszowie na odcinku drogi Kawec – Gruszów, który jest nadal zamknięty.  Eksperci z Zarządu Dróg Powiatowych aktualnie wykonują analizę techniczną, w jaki sposób przywrócić most do użytku oraz zabezpieczyć go na wypadek kolejnej powodzi – mówi wicestarosta Rafał Kudas.

Niezależnie od środków przyznanych przez samorząd wojewódzki, Powiat Myślenicki zgłosił do Wojewody Małopolskiego straty popowodziowe w infrastrukturze drogowej w wysokości ok. 9 mln zł, wnioskując jednocześnie o przyznanie promesy rządowej na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Starosta myślenicki Józef Tomal podkreślił, iż - Najważniejsze jest, że komisja wojewódzka potwierdziła zniszczenia na najbardziej istotnych  odcinkach dróg powiatowych, bo dzięki temu Powiat Myślenicki będzie mógł się ubiegać o promesy na ich odbudowę. Pierwsze mają być wypłacone w tym roku.

- Zwróciliśmy się także do wojewody małopolskiego z wnioskiem, aby tereny gmin, na których zniszczenia po powodzi były największe, zostały objęte  specjalnymi przepisami Ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, które pozwalają na uproszczoną ścieżkę administracyjną przy odbudowie zniszczeń – dodał wicestarosta Rafał Kudas.

Na zdjęciach prezentujemy prace wykonane w ramach  naprawy i odbudowy zniszczonych powiatowych dróg i mostów na terenie gmin Wiśniowa, Pcim, Raciechowice.