Zarząd Powiatu Myślenickiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży.

 

Charakterystyka nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w Myślenicach, ob. 4, składająca się z działek nr 150, 151, 152, 153 i 154 objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00085653/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Powierzchnia nieruchomości (łączna działek nr 150, 151, 152, 153 i 154): 1,0692 ha.
 3. Lokalizacja nieruchomości – położona w rekreacyjnej części miasta Myślenice, w dzielnicy Zarabie. Otoczenie nieruchomości stanowi zieleń nieurządzona, rzeka Raba, obiekty sportowo-rekreacyjne, w niewielkiej odległości zabudowa mieszkaniowa i komercyjna oraz obiekty usług publicznych.
  Formalnie brak dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość przylega do terenów zieleni z urządzonymi ścieżkami spacerowo-rowerowymi.
  Kształt nieruchomości jest lekko nieregularny, ale korzystny do zagospodarowania, zbliżony do trapezu o podstawach długości około 30 i 130 metrów, wysokości około 120 metrów. Teren jest płaski, z miejscowymi deniwelacjami.
  Na działkach nr 152 i 153 oraz na sąsiedniej nieruchomości – działce nr 155 znajduje się teren z ujęciem wody, z instalacją wodociągową. Wokół terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 3W znajdują się pozostałości ogrodzenia na betonowych słupkach. Działki nr 152 i 153 przecina rów. W dużej części nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzewiona.
 4. Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pod nazwą Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia, położona jest w przeważającej części w terenach sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia sportu, turystyki i rekreacji w zieleni (symbol planu 1 US). Niewielka część nieruchomości – część działek nr 152 i 153 – położona jest w terenach infrastruktury technicznej obejmujących istniejące i projektowane obiekty, sieci i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 260 000 zł + 23% podatek VAT.

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 8.05.2020 r.

  Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach – ul. Reja 13, a także zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Myślenickiego – www.myslenicki.pl; ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w „Gazecie Myślenickiej”.