Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.04.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę:

budowa Mobilnego węzła betoniarskiego - ARCEN - ARCMOV-MDE3000/4i+ wraz z budową:

- trzy silosów

- fundamentu pod węzeł betoniarni i trzy silosy,

- wewnętrzną instalacją wodociągową,

- wewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji deszczowej do osadnika

- wewnętrzna linią zasilającą energii elektrycznej NN-0,4kV

na działkach numer: 1212/4; 1212/5; 1212/6 ; 1212/7 i 1212/8 w Dobczycach, gmina Dobczyce

dla inwestora Szymon MASEŁKO, 32-410 Dobczyce ul. Mostowa 15A, reprezentującego F.T.H.U.P "TRANS_SZYMI-BET" Szymon Masełko, 32-410 Dobczyce ul. Mostowa 15A
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 28, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.