Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (absolwentów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego) będą przeprowadzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach  przy ul. Szpitalnej 2, w Poradni Medycyny Pracy.

 

Telefoniczna rejestracja na badania:

  • Poniedziałek: 8.00 - 10.00

  • Wtorek: 13.00 - 15.00

  • Środa: 8.00 - 10.00

  • Czwartek: 8.00 - 10.00

  • Piątek: 8.00 - 10.00

 

Tel. (12) 273-02-72 (Poradnia Medycyny Pracy- rejestracja)

 

Badania są bezpłatne, wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę pierwszego wyboru, opatrzonego pieczęcią nagłówkową szkoły oraz pieczęcią i podpisem kierującego na badanie (dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej).

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata, to szkoła otwierająca oddział, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji, czyli ten, na którym kandydatowi najbardziej zależy.

Skierowania na badania lekarskie wydawane będą, w przypadku złożenia podania do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w terminie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Jan Wójcik

Tel. (12) 372 76 54

Myślenice, 14 czerwca 2021 r.