Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Myślenicach

 

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Myślenicach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.myslenicki.pl.


Starostwo Powiatowe w Myślenicach:

Adres korespondencyjny: ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice

Telefon: +48 122749740

Fax: +48 122749742

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Data publikacji strony internetowej: 2001-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01.


Strona internetowa www.myslenicki.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast tryb czarno-biały
 • podwyższony kontrast tryb czarno-żółty
 • podwyższony kontrast tryb żółto-czarny
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • czytnik artykułów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Starostwa.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Starostwie Powiatowym w Myślenicach do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej koordynatorem ds. dostępności cyfrowej wyznaczona została Małgorzata Manterys-Skawińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 122 749 749 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Myślenicach:

 • ul. Mikołaja Reja 13
 • ul. Kazimierza Wielkiego 5
 • ul. Słowackiego 36
 • ul. Drogowców 2
 • ul. Przemysłowej 9

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13:

Wejście główne do budynku od strony ul. Mikołaja Reja i ul. Konopnickiej znajdują się na poziomie chodnika. Budynek posiada parking dla petentów oraz wydzielonych miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 5:

Od północnej strony budynek posiada wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do dźwigu osobowego, z którego jest możliwość dostępu na poszczególne piętra budynku, korytarz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów oraz wydzielonych miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36:

Wejście do budynku od strony ul. Słowackiego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parkingu dla petentów, nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2:

Od wschodniej strony budynek posiada wejście na poziomie chodnika. Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna, nieposiadająca żadnych barier architektonicznych Sala Obsługi Klienta, na której znajdują się stanowiska obsługi. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Przemysłowej 9:

Pomieszczenie Starostwa wydzielone jest na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Wejście główne do budynku od strony ul. Przemysłowej. Dostęp do pomieszczeń wydziału nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta,.
 2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 5. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza: a) polskiego języka migowego PJM, b) systemu językowo-migowego SJM, c) sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 6. Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika Urzędu posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
 7. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 8. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 10. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
 11. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.
 12. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
 • telefonicznie na numer: 12 27-49-740;
 • faksem na numer: 12 27-49-742;
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • osobiście w Urzędzie, poprzez punkt obsługi;
 • listownie na adres: 32-400 Myślenice, ul.Mikołaja Reja 13;
 1. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji na Dzienniku Podawczym, przekazywane jest do Sekretarza Urzędu, który wskazuje komórkę właściwą ze względu na merytoryczne załatwienie sprawy.
 2. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
 3. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.