LXX sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 21 marca 2024 r. /czwartek/ o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXX  sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski w sprawie budowy nowej drogi krajowej.
 6. Rozpatrzenie ponaglenia na działalność Rady Powiatu Myślenickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/574/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych relacji Kraków – Mogilany - Myślenice, relacji Mszana Dolna – Wiśniowa –Myślenice (od poniedziałku do piątku) oraz relacji Poręba Koninki –Mszana Dolna –Wiśniowa Myślenice (w soboty, niedziele i święta).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Myślenice prowadzenia zadania publicznego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 540270K z drogą powiatową nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 540270K w m. Łęki Gmina Myślenice km od 0+000 do km 0+426,50”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2024 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZS im. Józefa Tischnera w Dobczycach oraz zobowiązania do ponoszenia przez Powiat Myślenicki kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 15. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 17. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zakończenie obrad LXX sesji.