Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydata na stanowisko pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej lub pedagog w dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Zespole do spraw Opieki Stacjonarnej.

I. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie (na stanowisko pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej):
Spełnienie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej  w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. Wykształcenie (na stanowisko pedagoga): posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne skarbowe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była jej zawieszona ani ograniczona.
 5. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika socjalnego lub pedagoga.
 8. Znajomość przepisów prawa m.in. z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Kodeksu postępowania administracyjnego, aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
 9. Umiejętność korzystania z w/w aktów prawnych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego lub specjalisty pracy socjalnej.
 2. Mile widziany dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 3. Mile widziana umiejętność i doświadczenie w przygotowywaniu decyzji administracyjnych.
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz Microsoft Office.
 5. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, obiektywizm.
 6. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 7. Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.
 10. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 11. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 12. Znaczącym atutem będzie doświadczenie w pracy w Instytucjach realizujących zadania z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, a także Ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 13. Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

III. Niektóre zadania z zakresu czynności wykonywanych na stanowisku:

 1. Współpraca oraz sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad działalnością powiatowych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia w zakresie prawidłowej realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 1. Organizowanie oraz zapewnianie usług w obowiązującym standardzie w Domach Pomocy Społecznej, poprzez:
 • sprawowanie nadzoru nad podległymi Powiatowi Domami Pomocy Społecznej,
 • diagnozowanie potrzeb w zakresie korzystania z w/w placówek,
 • weryfikację dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do Domów Pomocy Społecznej,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu w DPS o odpowiednich profilach dla osób kierowanych do tych placówek po dniu 1 stycznia 2004 roku,
 • przygotowywanie zmiany decyzji administracyjnych kierujących do domów pomocy społecznej oraz decyzji w sprawie ustalenia lub zwolnienia z opłaty za pobyt w tych placówkach dla osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku,
 • sporządzanie odpowiednich decyzji administracyjnych w przypadku zgonu mieszkańca domu pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowań przed samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach dotyczących DPS i ich mieszkańców,
 • prowadzenie spraw dotyczących przenoszenia mieszkańców do innych Domów Pomocy Społecznej,
 • prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia przez starostę realizacji postanowień sądu o przyjęciu osoby do Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody - zgodnie
  z przepisami art. 40 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
 • tworzenie i utrzymywanie bazy danych, pozwalających na monitorowanie działalności placówek i ich ocenę,
 • kontrolę merytoryczną dotyczącą działalności w w/w placówkach,
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych oraz sprawozdań na potrzeby Powiatu, ROPS, Wojewody, MPiPS oraz innych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości elektronicznej w systemie informatycznym CAS,
 • sporządzanie comiesięcznej informacji o mieszkańcach powiatowych domów pomocy społecznej i dochodach z odpłatności za ich pobyt w tych placówkach,
 • przetwarzanie i przekazywanie danych niezbędnych do ustalania dotacji oraz średnich miesięcznych kosztów utrzymania w DPS powiatu myślenickiego,
 • sporządzanie informacji na temat wolnych miejsc w domach pomocy społecznej
  oraz ich upublicznianie,
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru spraw oraz dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w w/w zakresie.

 1. Organizowanie oraz zapewnianie usług w obowiązującym standardzie w Środowiskowych Domach Samopomocy i innych ośrodkach wsparcia poprzez:
 • sprawowanie nadzoru nad podległymi Powiatowi ŚDS,
 • współpraca ze środowiskowymi domami samopomocy w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników,
 • przyjmowanie z ośrodków pomocy społecznej podań wraz z wymaganą dokumentacją osób ubiegających się o uczestnictwo w ośrodku wsparcia,
 • weryfikację dokumentacji osób starających się o umieszczenie w ŚDS,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych kierujących do ośrodków wsparcia oraz decyzji ustalających odpłatność za korzystanie z usług ŚDS, a także decyzji zmieniających wysokość tej odpłatności oraz zwalniających z jej ponoszenia,
 • przetwarzanie i przekazywanie do wojewody danych niezbędnych do ustalania dotacji dla ŚDS,
 • sporządzanie informacji na temat wolnych miejsc w ośrodkach wsparcia oraz ich upublicznianie,
 • przygotowywanie dokumentacji mającej na celu zlecanie zadań z zakresu ustawy
  o pomocy społecznej, w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nadzór nad realizacją zawartych umów, a także monitorowanie
  i rozliczanie dotacji przekazywanych na ten cel we współpracy ze Starostwem Powiatowym,
 • przygotowywanie porozumień oraz realizacja innych zadań należących do właściwości powiatu określonych rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru spraw oraz dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w w/w zakresie.

 1. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, w zakresie świadczeń niepieniężnych, a także w zakresie świadczeń pieniężnych i ubezpieczeń zdrowotnych, oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem ds. Świadczeń:
 • pozyskiwanie informacji z administracji rządowej o osobach posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przebywających na terenie powiatu,
 • rozpatrywanie wniosku cudzoziemca o udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji,
 • opracowywanie i uzgadnianie z cudzoziemcem indywidualnego programu integracji oraz wspieranie go w realizacji tego programu, tj. pełnienie roli „realizatora programu”,
 • udzielanie cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia,
 • współpraca i współdziałanie w sprawie pomocy dla cudzoziemca z właściwym wojewodą i gminą,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych dot. przyznania lub uchylenia przyznania pomocy cudzoziemcowi w zakresie świadczeń pieniężnych,
 • współdziałanie z cudzoziemcem oraz wspieranie go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości
  w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym,
 • prowadzenie z cudzoziemcem pracy socjalnej,
 • podejmowanie innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających
  z jego indywidualnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru spraw oraz dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w w/w zakresie.

IV. Inne, wybrane zadania:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz Zarządu Powiatu, a także zarządzeń Starosty koniecznych do prawidłowej realizacji zadań określonych niniejszym zakresem czynności,
 • udzielanie mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu realizowanych zadań.

Oferty ( CV, list motywacyjny ) można składać w siedzibie :
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. 12 274 98 00

Informacji udziela Pan Piotr Gofroń, dyrektor PCPR

tel. 12 274 98 00