LXVII sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 r. /piątek/ o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 571).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r (druk 572).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 7. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na 2024 rok.
 8. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
 9. Przedstawienie informacji o przyjętych przez Komisję Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zgłoszonych przez Komisje Rady zbilansowanych poprawkach do projektu budżetu.
 10. Odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 11. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej.
 12. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia   wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z upływem roku budżetowego 2023 (druk nr 573).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr LX/513/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2023 r. dotyczącej powierzenia Gminie Lubień prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi(druk nr 574).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 575).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 576).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 577).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego w budynku SP ZOZ Myślenice (druk nr 578).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Suskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jordanowie mieszkańcom Powiatu Myślenickiego (druk nr 579).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krakowskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach mieszkańcom Powiatu Myślenickiego (druk nr 580).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/208/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w Powiecie Myślenickim na lata 2021 - 2026 (druk nr 581).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy i podpisania Deklaracji Współpracy z Miastem Martin w Samorządowym Kraju Żylińskim, powiecie Martin na Słowacji (druk nr 582 ).
 23. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 24. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 25. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 28. Zakończenie obrad LXVII sesji.