Beneficjent:            Powiat Myślenicki

Nr projektu:            RPMP.07.01.03-12-0556/16

Działanie:                7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Poddziałanie:          7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Typ projektu A:       Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Tytuł projektu:         Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi.

Opis projektu:         Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy trzech odcinków drogi powiatowej nr K1977. Projekt obejmuje m. in. przebudowę odcinków drogi o łącznej dł. 4,2 km wraz  z dwoma obiektami mostowymi na rzece Raba oraz skrzyżowania ulic J. Piłsudskiego i Zdrojowej na rondo.

Cele projektu:          

-poprawa stanu dróg powiatowych,

-utworzenie sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu myślenickiego,

-rozwój infrastruktury technicznej na terenie powiatu myślenickiego,

-stworzenie dogodnych warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w powiecie myślenickim,

-poprawa jakości życia mieszkańców powiatu objętego projektem,   podniesienie ich warunków bytowych,

-podniesienie atrakcyjności powiatu zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz poprawa konkurencyjności obszaru,

-ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko,

-zwiększenie dostępności drogowej regionu,

-poprawa jakości połączeń drogowych.

Planowane efekty: 

-tworzenie nowych miejsc pracy,

-oszczędności czasu – pojazdy pasażerskie,

-wzrost przychodów lokalnych firm wykonujących inwestycję.

Wartość projektu:                             10 618 280,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:     6 150 000,00 PLN