Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił dwa konkursy dedykowane Orkiestrom Dętym z terenu Województwa Małopolskiego.

1. Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji: 20 00 tys. zł

Środki przeznaczone na realizację zadań: 250 tys. zł.

Sposób składania ofert: w formie papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu

Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630381,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

2. Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat z terenu województwa małopolskiego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych.

 

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji: 20 00 tys. zł

Środki przeznaczone na realizację zadań: 200 tys. zł.

Sposób składania ofert: w formie papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu

Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkurach!

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji