Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniach 22 października – 28 października 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Celem konsultacji będzie poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Państwa organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu Programu na Formularzu Konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 296/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Dokumenty zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach

www.myslenicki.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 - na okres 7 dni.

Plik do pobrania: