Drukuj
Uchwała nr 826 /2021 zarządu powiatu myślenickiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie : wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą „Prowadzenia w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2024r. w lokalu Podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”.