Zawiadomienie o LIX Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu  26 maja 2023 r. /piątek/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad LIX sesji:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2022.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego (druk nr 493 ).
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2022 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2022 r.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2022 r. 
 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 (druk 494 ).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 (druk nr 495 ).
 14. Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 496 ).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk nr  497).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP ZOZ (druk nr 498).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa zadania publicznego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr K1928 Myślenice – Wiśniowa na odcinku od granicy Gminy Wiśniowa z miejscowością Zasań w kierunku istniejącego chodnika w osiedlu Kąty w m. Lipnik w km 1+670-2+120 (druk nr 499).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa zadania publicznego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr K1925 Wiśniowa – Węglówka oraz przy drodze powiatowej K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka (druk nr 500).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla SP ZOZ (druk nr 501).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego  w zakupie lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach (druk nr 502).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (druk nr 503).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Myślenickiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2023-2026 (druk nr 504).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lokali na cele mieszkaniowe (druk nr 505).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektów niekonkurencyjnych perspektywy Funduszy Europejskich  na lata 2021-2027, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Plus w ramach programu (…)  (druk nr 506).
 25. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 26. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 27. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 28. Wolne wnioski i oświadczenia.
 29. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 30. Zakończenie obrad LIX sesji.

 

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania: