Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego
Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  11 kwietnia  2023 r. /wtorek/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego

 

Porządek obrad LVIII sesji:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Małopolskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu  przez Województwo  przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Mszana Dolna –Myślenice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i budowie peronu przystankowego  przy drodze powiatowej Nr 1951K (Łyczanka ul. Górska) na terenie gminy Siepraw.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubień zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej K1625 Tenczyn-Glisne – Mszana Dolna w rejonie Kościoła w miejscowości Tenczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji polegającej na "Remoncie kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego "Moje Boisko-ORLIK 2012”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych do realizacji w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVII/478/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w roku 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji Rady Powiatu Myślenickiego dotyczącej Jana Pawła II.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
 16. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 17. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 18. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 21. Zakończenie obrad LVIII sesji. 

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania: