Przekaż 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego
Szanowni Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego (OPP), na rzecz których można przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego. Mając na uwadze wspieranie rozwoju lokalnej społeczności oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust. 2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

Wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1,5% z własnego PIT na wybraną organizację pożytku publicznego, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Przekazując 1,5% podatku możemy pomóc tym, którzy tego potrzebują.

Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1,5% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy. Organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał.

Zachęcam do wspierania lokalnych OPP aktywnie działających na terenie  powiatu myślenickiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1,5% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w istotnych obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności osób starszych, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1,5% podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promocji działalności organizacji pożytku publicznego.

Józef Tomal

Starosta Myślenicki

 

***

 

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) z terenu powiatu myślenickiego,  które mogą skorzystać z odpisu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok.

Zachęcamy Państwa do wspierania działalności organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego poprzez przekazanie 1,5% podatku.

 

Do pobrania:

 

***

 

Kto może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku mogą przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) osoby fizyczne rozliczające się w Polsce:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36 lub PIT-36L lub PIT-38),
  • emeryci (jeśli samodzielnie wypełniają PIT-36 czy PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP, gdy rozlicza ich ZUS).

 

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

 

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

 

Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:

  • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

 

Osoby, które korzystają z usługi Twój e-PIT, czyli automatycznego rozliczenia dokonanego na podstawie deklaracji przesłanych przez płatników, również mogą wesprzeć OPP.

Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT (usługa dostępna od 15 lutego)

 

Infografika: Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) (pdf)

 

1,5% podatku – do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Żeby organizacja pożytku publicznego otrzymała środki, należy złożyć zeznanie w terminie.                                   

 

W 2023 roku deklaracje podatkowe PIT 2022 składać należy:

  • do 2 maja 2023 roku (poniedziałek) > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39