Zawiadomienie o LV Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  20 grudnia  2022  r. /wtorek/ o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LV sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad LV sesji: 

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 5. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na 2023 rok.
 6. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
 7. Przedstawienie informacji o przyjętych przez Komisję Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zgłoszonych przez Komisje Rady zbilansowanych poprawkach do projektu budżetu.
 8. Odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej.
 10. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiatu Myślenicki do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pardyaka 2 w Myślenicach.
 17. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 18. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 19. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 22. Zakończenie obrad LV sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania: