Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  29 listopada  2022  r. /wtorek/ o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad LIII sesji:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 438).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2021 – 2023” (druk nr 439).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach  (druk nr 440).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego w 2023 r. (druk nr 441).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego w budynku SP ZOZ Myślenice  (druk nr 442).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice  (druk nr 443).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 444). 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr  XLI/335/2022  Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. (druk nr 445).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (druk nr 446).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pcim zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża w miejscowości Trzebunia (druk nr 447).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XX/156/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową (...) (druk nr 448).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/435/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu  Myślenickiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu myślenickiego (druk nr 449).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023  (druk nr 450).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego (druk nr 451).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego  (druk nr 452).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego (druk nr 453).
 20. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 21. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 22. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zakończenie obrad LIII sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/