Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 14 czerwca 2022r. /wtorek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się XLVIII  sesja Rady Powiatu Myślenickiego

 

 

Porządek  obrad  XLVIII sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 399).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2021 – 2023 (druk nr 400).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2021 (druk nr 401).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.  (druk nr 402).
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach i Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Myślenickiego za rok 2021.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach za rok 2021.
 11. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 12. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 15. Zakończenie obrad XLVIII   
Przewodniczący Rady

/-/ Tadeusz Żaba