Zarząd Powiatu Myślenickiego - od lewej: Krzysztof Trojan, Rafał Kudas wicestarosta myślenicki, Andrzej Pułka, Ryszard Leśniak, Józef Tomal starosta myślenicki

Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 31. maja, podczas XLVII sesji Rady przeprowadzonej w formie stacjonarnej, pod przewodnictwem Tadeusza Żaby Przewodniczącego Rady Powiatu,  przyjęła Raport o stanie Powiatu Myślenickiego za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego oraz jednogłośnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

 

Nowym Członkiem Zarządu Powiatu Myślenickiego (w miejsce zmarłego śp. Bolesława Pajki) został wybrany Radny Ryszard Leśniak.

 

Podczas sesji, radni podjęli m.in.:

- uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pn: „Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda”,

- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego,

- uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,

- uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,

- uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

 

Przyjęto również sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r”.

Rozpoczęcie obrad Rady poprzedziło uroczyste wydarzenie - odchodzący na emeryturę Pan Jan Wójcik, wieloletni Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Myślenicach został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Medal - na wniosek Józefa Tomala Starosty Myślenickiego przyznał Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Galeria zdjęć: