Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Myślenickiego

 

Porządek obrad XLVII sesji:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2021.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2021 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2021 r.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2021 r.
 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 11. Dyskusja. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 14. Wybór  Członka Zarządu Powiatu Myślenickiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr  XLI/335/2022  Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzielenie pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pn: „Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu i dzierżawy nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali na cele mieszkaniowe .
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.
 27. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 28. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 29. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 30. Wolne wnioski i oświadczenia.
 31. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 32. Zakończenie obrad XLVII sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego