XLIV Sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 10 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.


Porządek obrad XLIV sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. (druk nr 368).
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 369).
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2022 r. (druk nr 370).
6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy ze społecznościami lokalnymi Ukrainy mieszkającymi na terenach objętych działaniami wojennymi (druk nr 371).
7. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wariantów przebiegu nowej drogi ekspresowej S7.
8. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu.
9. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
10. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
11. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
14. Zakończenie obrad XLIV sesji.