Logo PCPR Myślenice

      Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o planowanym przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2022 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb.

 

 

 

1. Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;

 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

 

2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

 1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne - intensywność pomocy 35%;

 2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
  – intensywność pomocy 35%;

 3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - intensywność pomocy 50%;

 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

   1. 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

   2. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

   3. 270.000,00 zł dla autobusów;

- intensywność pomocy:

      * w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 75%,

      * w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 85%;

      5. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu -         intensywność pomocy 20%;

 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

 2. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi - intensywność pomocy 30%.

 

 

3.  Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

 2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie konkretnych wniosków-projektów przez ewentualnych adresatów. W związku z tym zainteresowane osoby
i podmioty z terenu powiatu myślenickiego proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, pokój nr 19, tel. 012 274-98-15.

 

 

Wnioski-projekty przewidziane do realizacji w roku bieżącym składać można
do 14 lutego 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

 

 

Wnioski w zakresie Obszaru A oraz E należy składać bezpośrednio do oddziału Małopolskiego PFRON w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III oraz wzory dokumentów można uzyskać także na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl – zakładka Programy i zadania realizowane obecnie.

 

Decyzję o wyborze, dofinansowaniu i rozliczeniu projektów beneficjentów pomocy podejmują realizatorzy programu (Zarząd Powiatu Myślenickiego).

 

UWAGA: Wnioski będą przekazane do PFRON pod warunkiem przyjęcia przez Radę Powiatu Myślenickiego Uchwały o woli przystąpienia do  realizacji Programu.