Podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 16 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” nadanego pośmiertnie Stanisławowi Cichoniowi.


W wygłoszonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Żabę laudacji na tę okoliczność przedstawiono sylwetkę i zasługi śp. Stanisława Cichonia dla Powiatu Myślenickiego. Był samorządowcem, społecznikiem, wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, dziennikarzem, niezapomnianym konferansjerem licznych wydarzeń kulturalnych i festiwali, imprez regionalnych oraz spikerem zawodów sportowych. Człowiekiem zarażającym nie tylko uśmiechem i entuzjazmem, ale i swoją pasją do przyrody, turystyki i sportu, życzliwością dla ludzi. Był wspaniałym pedagogiem rozwijającym talenty i zainteresowania wielu pokoleń uczniów. Swoje życie i służbę publiczną w samorządzie powiatowym związał z mieszkańcami Powiatu Myślenickiego.


Przypomnijmy, iż na sesji w dniu 29. listopada br. Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła przez aklamację Uchwałę o nadaniu pośmiertnie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Stanisławowi Cichoniowi.

 

- Nadanie pośmiertnie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” śp. Stanisławowi Cichoniowi jest wyrazem uznaniu i uhonorowania Jego wybitnych zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Myślenickiego oraz zaangażowania w budowaniu lokalnego samorządu, aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego i popularyzacji idei samorządności - podkreślił w laudacji Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba.

 

W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina Stanisława Cichonia: żona Dorota Cichoń i syn Michał Cichoń, który podziękował Radzie Powiatu Myślenickiego za przyznanie tego szczególnego wyróżnienia.

Akt nadania pośmiertnie Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” oraz Medal Honorowy wręczyli rodzinie Stanisława Cichonia: Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego oraz Józef Tomal Starosta Myślenicki i Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki.

***


śp. Stanisław Cichoń żył w latach 1960 - 2014.


Był współzałożycielem myślenickiej Solidarności, jednym z założycieli „Gazety Myślenickiej” i jej redaktorem naczelnym w latach 2003-2014. Przez trzydzieści lat pracował jako nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach, z którą był związany całe swoje zawodowe życie.


Jego pasją była turystyka. Był długoletnim działaczem turystyki i krajoznawstwa, Człowiekiem Gór, wspaniałym, oddanym przewodnikiem i wychowawcą. Organizował i prowadził wycieczki górskie dla młodzieży Śladami Ojca św. Jana Pawła II po Gorcach i Beskidzie Małym. W Parafialnym Klubie Sportowym Albert prowadził sekcję turystyczną.


Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział ,,Lubomir” w Myślenicach. W pracy zawodowej i działalności społecznej popularyzował historię i promował walory umiłowanej Ziemi Myślenickiej. Jego autorstwa jest rozdział „Przyroda i geografia Myślenic” zamieszczony w Monografii Myślenic.


Był jednym z pomysłodawców i komandorem Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich Armii Krajowej na Suchej Polanie oraz wieloletnim organizatorem i komandorem Małopolskiego Rajdu Ziemi Myślenickiej im. prof. Henryka Leśniaka, gromadzącego turystyczną młodzież z terenu powiatu myślenickiego. Remont i rozbudowa schroniska PTTK na Kudłaczach jest przede wszystkim Jego zasługą. Zainicjował budowę Kapliczki Ludzi Gór przy schronisku na Kudłaczach, upamiętniającej zmarłych przewodników. Propagował konkurs krajoznawczy „Moja Ojcowizna” i turystykę na łamach ,,Gazety Myślenickiej”. Za swą wieloletnią działalność turystyczną i krajoznawczą został odznaczony min.: Srebrną Odznaką ,,Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży”, Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Stanisław Cichoń był samorządowcem niezwykle zaangażowanym w sprawy lokalnej społeczności. W latach 2002-2014 zasiadał w Radzie Powiatu Myślenickiego. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, a przez dwie kolejne kadencje, w latach: 2006-2010 oraz 2010-2014, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.


Był niekwestionowanym autorytetem w środowisku samorządowym i w życiu społecznym naszego powiatu, otwartym na dialog, wytrwale i konsekwentnie realizującym swoje obowiązki z korzyścią dla mieszkańców. Swoim życiem i pracą w samorządzie udowodnił, czym jest oddanie i poświęcenie dla służby publicznej. Wieloletnią działalnością w samorządzie powiatowym dowiódł, jak ważni byli dla niego wszyscy mieszkańcy Powiatu Myślenickiego.


Pamiętamy Go, jako samorządowca oddanego sprawom Powiatu Myślenickiego, aktywnego radnego, człowieka z charyzmą, który umiał słuchać argumentów, prowadzącego merytoryczną i kulturalną debatę publiczną, skupiającego się przede wszystkim na dobru wspólnym.


Jako Radny Powiatu Myślenickiego znany był ze swej odpowiedzialności, a mieszkańcy zgłaszając do niego swoje wnioski i problemy, mogli zawsze liczyć, że nie pozostaną one bez odpowiedzi i pomocy. Troszczył się o jakość edukacji w podległych Powiatowi Myślenickiemu szkołach. W ciągu 12. lat sprawowania mandatu Radnego Powiatu Myślenickiego, pełnienia w tym czasie funkcji Wiceprzewodniczącego, a następnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu - przyczynił się do rozwoju bazy edukacyjnej i sportowej szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, inicjował i wspierał modernizację obiektów szkolnych w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego i ogólnego młodzieży.


Zaangażowanie społeczne, poświęcenie dla swojej małej ojczyzny i praca dla innych, były dla Stanisława Cichonia sensem życia. Był blisko ludzi. Kochał świat i ludzi. Zawsze otwarty dla ludzi i zawsze spieszył im z pomocą. Wiele godzin poświęcał pracy społecznej i wolontaryjnej podczas powiatowych imprez, wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, zawodów sportowych, zlotów i rajdów turystycznych oraz akcji charytatywnych. Roztaczał wokół siebie dobrą energię. Uśmiechnięty, pogodny, życzliwy - nie dało się Go nie lubić. Potrafił zjednywać ludzi wokół wspólnego celu i wspólnie z nimi go osiągać. Imieniem Stacha Cichonia nazwano coroczny Memoriał Charytatywny w Myślenicach, z którego dochody są przeznaczane na leczenie chorych i wsparcie potrzebujących.


Przy swych ogromnych zaletach pozostał człowiekiem skromnym i naturalnym. Służył radą, ale i prosił o radę. Potrafił się cieszyć nie tylko z osiągnięć własnych, ale i z dokonań innych; nie tylko z rzeczy wielkich, ale i z drobiazgów. Był człowiekiem pogodnym, duszą towarzystwa, wspaniałym gawędziarzem o błyskotliwym dowcipie i zdolnościach do trafnego pointowania. Potrafił zachować dystans do swojej osoby i swoich dokonań.


Stanisław Cichoń na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór samorządowca, człowieka czynu oraz wspaniały przykład służby publicznej na rzecz Powiatu Myślenickiego i jego mieszkańców.