Przewodniczący Tadeusz Żaba prowadzący obrady XL sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Podczas XL sesji Rady Powiatu Myślenickiego przeprowadzonej 29 listopada w formule online radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

 

- zmiany Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego,

- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021,

- ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego,

- przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii         Urazowo-Ortopedycznej wraz z modernizacją pomieszczeń gabinetu lekarskiego i sekretariatu w budynku głównym Szpitala w SP ZOZ w Myślenicach”,   

- ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego,

- przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Program stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także określa zasady uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz wykorzystywanie ich potencjału w realizacji zadań publicznych Powiatu Myślenickiego,

- ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego w 2022 r.

 

Szczególnym punktem obrad Rady Powiatu było przyjęcie przez aklamację uchwały w sprawie nadania pośmiertnie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” śp. Stanisławowi Cichoniowi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Myślenickiego oraz zaangażowania w budowaniu lokalnego samorządu, aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego i popularyzacji idei samorządności.

 

śp. Stanisław Cichoń (1960 - 2014) - w latach 2003-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego ,,Gazety Myślenickiej”. Był długoletnim działaczem turystyki i krajoznawstwa, przewodnikiem. Pełnił funkcję Prezesa PTTK Oddział ,,Lubomir” w Myślenicach. Jako samorządowiec niezwykle angażował się w sprawy lokalnej społeczności, podejmując działania dla dobra wspólnego. W latach 2002-2014 zasiadał w Radzie Powiatu Myślenickiego. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, a przez dwie kolejne kadencje, w latach: 2006-2010 oraz 2010-2014, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Wręczenie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, nadanego pośmiertnie śp. Stanisławowi Cichoniowi odbędzie się na uroczystej sesji Rady Powiatu Myślenickiego w grudniu br.

 

Również przez aklamację Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła oświadczenie w sprawie wsparcia dla służb mundurowych strzegących granicy Polsko – Białoruskiej.

 

Galeria zdjęć: